До Административен съд СОФИЯ ОБЛАСТ   ЖАЛБА

До

Административен съд

СОФИЯ ОБЛАСТ

 

ЖАЛБА

         по адм.дело № 40/2019

 

От„Гражданска инициатива за бъдеще на община Елин Пелин“, представлявана от Ангел Николаев Славчев ЕГН, адрес: гр. Елин, в качеството на председател на инициативен комитет „Гражданска инициатива за бъдеще на община Елин Пелин“

 

 

против: Заповед № ТС-410/07.06.2018 г. за одобряване на ПУП – ИПРЗ, издадена от Кмета на община Елин Пелин, както и заповеди: Заповед № ТС-1673А/05.12.2007 г. Заповед № ТС-279/20.03.2008г., Заповед №ТС-894/18.11.2014 г. влязла в сила на 21.12.2018 г., Заповед № ТС-60/29.01.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 14.02.2018 г., Заповед № ТС-410/07.06.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 25.06.2018г и Заповед № ТС-724/14.09.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 29.09.2018г..

 

УважаемА г-жо СЪДИЯ,

 

От името на инициативен комитет на група граждани, жители на община Елин Пелин, подкрепяме изцяло жалбата на общински съвет Елин Пелин, като моля да ни присъедините към дело №40/2018, с което Общинският съвет обжалва Заповед № ТС-410/07.06.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин за одобряване на ПУП – ИПРЗ за УПИ II-12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26 – „за логистични  и складови дейности“ и преотреждането му в УПИ II-12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26 – „за производствени, складови, административни и логистични дейности”, кв.14 СПЗ, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин,  както и заповеди: Заповед № ТС-60/29.01.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 14.02.2018 г., Заповед № ТС-410/07.06.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 25.06.2018 г и Заповед № ТС-724/14.09.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 29.09.2018г.,  като прогласите тези заповеди за нищожни, издадени от некомпетентно лице, и заповеди: Заповед № ТС-1673А/05.12.2007 г. Заповед № ТС-279/20.03.2008 г., Заповед №ТС-894/18.11.2014 г. влязла в сила на 21.12.2018 г., като незаконосъобразни, в противоречие на административно-производствените правила,   по изложените по-долу съображения:

 

Относно правния интерес:

 

Липсата на която и да е от предпоставките по чл.131 ЗУТ прави жалбата ни процесуално недопустима пред Съда, но измененията от 2012 г.на чл.131 от ЗУТ,  ни лишава от ефективни правни средства за защита срещу нищожни и незаконосъобразни актове на Кмета на общината, в съдебния процес, когато се касае до значителен обществен интерес. Но в процеса на създаване на самия административен акт, ние, гражданите сме страна по  което в случая е пренебрегнато. Същите актове са издадени тайно, непрозрачно, при значителни нарушения, без достъп до информация и възможност за подаване на предложения, жалби и сигнали. Отстранени сме изцяло, по какъвто и да е начин, в процеса по оспорване на действия или пропуски на общинската администрация , при обект със значителен обществен интерес, при издаване на индивидуални административни актове на Кмета на общината.

Но в този процес, правният ни интерес произтича от разпоредбите на Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция), ратифицирана от България със закон, приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г. и влязла в сила за България  от 16 март 2004 г., и отговаря на критериите, посочени в националното право, съобразно изискванията на чл.9, ал.3 от Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуската конвенция) –“В допълнение и без ущърб на процедурите за преразглеждане, споменати в параграфи 1 и 2 по-горе, всяка страна осигурява на представителите на обществеността, които отговарят на критериите, ако има такива, посочени в националното право, достъп до административни или съдебни процедури за оспорване на действия или пропуски на частни лица и държавни органи, които нарушават разпоредбите на националното законодателство, касаещо околната среда.”  Съгласно чл. 2 .4 на Конвенцията  „Общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и в съответствие с националното законодателство или практика техните сдружения, организации или групи.“

Засегнатата общественост по смисъла на т.25 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазването на околната среда: „25. (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2005 г.) „Засегната общественост“ е обществеността по т. 24, която е засегната или с вероятност да бъде засегната, или която има интерес при процедурите за одобряване на планове, програми, инвестиционни предложения и при вземането на решения за издаването или актуализацията на разрешителни по реда на този закон или на условията в разрешителното, включително екологичните неправителствени организации, създадени в съответствие с националното законодателство“. Точка 24 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазването на околната среда, посочва, че „Общественост“ е едно или повече физически или юридически лица и техните сдружения, организации или групи, създадени в съответствие с националното законодателство, а т.25 ни определя като „Засегната общественост“ , засегната или с вероятност да бъде засегната, или която има интерес при процедурите за одобряване на планове, програми, инвестиционни предложения и при вземането на решения за издаването или актуализацията на разрешителни по реда на този закон или на условията в разрешителното.

В случая са налице всички предпоставки за прилагането на чл.9, ал.3 от Орхуската конвенция, съгласно който на гражданите, които отговарят на критериите, посочени в националното законодателство се осигурява достъп до административни или съдебни процедури за оспорване на действия или пропуски на частни лица и държавни органи, които нарушават разпоредбите на националното законодателство, касаещо околната среда.

В жалба вх.№ОС-9715/9 и 10/ от 20.11.2018 г.  до Общинския съвет  – Елин Пелин подробно са описани нарушенията при издаване на административни актове на Кмета на Община Елин Пелин и в жалба № Ж-136 от 20.11.2018 г. до Министъра на околната среда и водите   са изложени многобройни твърдения за нарушение на процедурата за произнасяне с  Решение № СО-29-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ-София

Нито една процедура при създаване, обявяване и одобряване на посочените по-горе  административните актове от 2018 г. на Кметът на община Елин Пелин не е   публична и достъпна в сайта на общината, а съгласно чл.14, ал.4 от ЗДОО, достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. Същата е задължителна за публикуване, съгласно чл. 15, ал. 1, т.15 от ЗДОО, като информацията по чл. 15а се публикува на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт.

 

Мотиви за обжалване

 

 1. Липса на компетентност – Кметът на община Елин Пелин одобрява подробни устройствени планове, в процедура на създаване на общ устройствен план на община Елин Пелин
 2. Съществени нарушения на административно производствените правила, регламентиращи реда за извършване на промени на режими за дейности в земеделски земи, а именно през общинския съвет.
 3. Противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на Закона

 

Уважаема г-жо Съдия,

С решение №175 от 18.02.2019 г. на АССО е отменен изцяло
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при съществено нарушение на императивни правни норми, които води до извода, че Председателят на ОС, не е упълномощен да приема еднолично уведомления от Кмета на общината като заинтересовано лице, а е бил длъжен да внесе цялата информация по всички преписки, за приемане от Общински  съвет Елин Пелин, за което ОС е информиран и предприема последващи действия чак през м.октомври 2018, по поставения от нас въпрос, след  заседанието му,  от   25.10.2018 г.

Освен това, земята е изгубила правно действие и е земеделска, а заповедите на Кмета, издадени след  Решение № 1430 по Протокол 51 от 28.04.2011 год., Общински съвет – Елин Пелин са нищожни. 

Съгласно чл.24, ал.5 от ЗОЗЗ (Нова – ДВ, бр. 39 от 2011 г. и последвали изменения   ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, с изтичане на тригодишния срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението, в който не е поискано издаване на разрешение за строеж на обекта. В § 27, ал.З, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм., бр. 22 от 2012г., в сила от 24.05.2011г., доп., бр. 91 от 2012г.) е предвидено, че когато към влизането в сила на този закон решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено по чл. 35 с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието си до изтичане на 6-годишен срок от влизането в сила на този закон – когато изграждането на обекта не е започнало. § 30 , ал.7 Решението, с което се потвърждава решението за промяна на предназначението на земеделската земя, губи правно действие в сроковете по чл. 24, ал. 5 от Закона за опазване на земеделските земи. В случая шестгодишният срок е изтекъл, независимо от издавани документи извън срока, те нямат правни последици. В твърдение на горното е решение №859 от 11.05.2017 год., потвърдено с решение № 1873 от 12.02.2018 г. на ВАС, както и много други решения.

Подробният устройствен план е одобрен със заповед № ТС-1673А/05.12.2007 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 07.02.2008 г. е одобрен ПУП – ПРЗ на имоти №№21,23,24,25,27,28,29,30,31,55,56 и 57, масив 58, в землището на гр. Елин Пелин: разширение на ПРЗ на СПЗ на гр. Елин Пелин, като се образува УПИ II- 21.23,24.25,27.28.29.30.31.55,56,57 За логистични и складови дейности в нов кв.14. Срокът по чл.24, ал.5 от ЗОЗЗ е изтекъл, независимо от издадени последващи заповеди за сливане, разделяне и за които не е ясен правния статут!   Още повече, че към Заповед №ТС-894/18.11.2014 г. на Кмета на община Елин Пелин е съставен констативен акт от 21.12.2018 г., съгласно който „По преписката в ЦУИГ на Община Елин Пелин няма постъпили мнения, възражения и предложения.“,  като не е ясно как така са издадени последващите заповеди –  Заповед № ТС-60/29.01.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 14.02.2018 г., Заповед № ТС-410/07.06.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 25.06.2018г и Заповед № ТС-724/14.09.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 29.09.2018г.. Не е ясно как се издават и как влизат в сила, като заповед Заповед №ТС-894/18.11.2014 г. на Кмета на община Елин Пелин влиза в сила на 21.12.2018 г,

Внесена е от нас жалба с вх.№ОС-9715/9 и 10/ от 20.11.2018 г. до Общинския съвет, относно незаконосъобразността и нищожността на издадените от Кмета актове, и с приложена жалба № Ж-136 от 20.11.2018 г. до Министъра на околната среда, за отмяна решение на РИОСВ, като единствено до този момент е реагирал общинския съвет с писмо до Кмета на общината и с настоящото дело. Тези наши жалби са подадени до общинския съвет, на основание чл.45 ал.2 от ЗМСМА, за което Общинския съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

С Решение № 1430 по Протокол 51 от 28.04.2011 год., Общински съвет – Елин Пелин, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 от ЗУТ:

 1. Одобрява Задание за изработване на Общ устройствен план, съставено съгласно чл.125, ал.2 от ЗУТ, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да възложи изработването на Общ устройствен план на Община Елин Пелин по т.1 от решението.

От този момент, съгласно чл.133 ал.7 и 8 от Закона за устройство на територията, нови и изменение на действащи подробни устройствени планове, се одобряват от Общинския съвет, който е компетентния орган по чл. 127, ал.6 от ЗУТ, като цитираните по-горе заповеди, издадени от Кмета на община Елин Пелин, след Решение № 1430 по Протокол 51 от 28.04.2011 год. на Общински съвет – Елин Пелин, са нищожни. Изключенията, при които Кметът на общината е компетентно лице, са посочени в чл.133 от ал.2 до ал.6 от ЗУТ.

Освен това в процедурата на одобряване на подробни устройствени планове и издаване разрешения за строеж се съдържа невярна, непълна и заблуждаваща информация, като:

– Проекта за общ устройствен план, публикуван на 26.06.2018 г.на сайта на община Елин Пелин и скрит в периода между 22.04.2019 г. и 05.03.2019, теренът е посочен като складова зона, в съответствие с намеренията на предишния собственик.

– обектът е с местно значение  –  35 000 тона за преработка  на пластмасови отпадъци  не отговарят на произведените 138 тона годишно пластмасови отпадъци на двете общини – Елин Пелин и Горна Малина. Ние твърдим, че обектът е от международно значение, което значително ще утежни екологичната обстановка на територията, вкл.тежкотоварен автомобилен трафик, както и това, че

– в технологията на производство е предвиден денонощен режим и по своите намерения фирмата би следвало да преработва 36 500 тона отпадъци, а не, както е декларирала 35 000 тона, от които значително количество негодни за преработка отпадъци – 13 000 тона,  нямат решение.

– Не е изяснена и собствеността върху имотите, като заинтересован собственик се явява и друго юридическо лице

– Заобикаля се законът и в пълно противоречие на строителните книжа едно с друго,  се издава Разрешение за строеж РС №44/26.04.2018 г., във фаза идеен инвестиционен проект за строеж: „Етапно строителство на „Складове, навеси, административно-битова сграда, кантар и площадкова техническа инфраструктура“. Строи се и се съгласува с органите на РИОСВ за това предназначение, без технически проекти за горепосочените сгради, което е недопустимо. Съгласно чл.148 ал. от ЗУТ, разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2 ОТ ЗУТ, или одобреният идеен проект служи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки.

Със Заповед №14 от 02.07.2018 г. за допълване забележка в РС №44 от 26.04.2018 г. от Главния архитект на община Елин Пелин за съществено изменение в одобрения ИП при условията на чл.154, ал.2, т.6 и т.7 от ЗУТ.

Смяна предназначение на строежа с отпадане на въведената етапност в РС № 44/26.04.2018 г. — обединяването на I и II етап в „Завод за възстановяване на синтетично органични полимери;

Смяна предназначение на складова сграда по одобрен проект в „Завод за възстановяване на синтетично органични полимери“;

Смяна местоположението на кантар и резервоар за ПП и техническа вода, без да имат предоставена вода за технически нужди в този момент

А обжалваемата заповед № ТС-410 е от 07.06.2018 г. за одобряване на ПУП – ИПРЗ, от логистични и складови дейности в производствени, складови, административни и  логистични   дейности е издадена от Кмета на община Елин Пелин.

– Договорът от 01.05.2018 г.между Интеграпластик АД и Евро 07 АД са само едни добри намерения. Същият не е заверен нотариално и не отговаря на изискванията за предварителен договор, а община Елин Пелин издава разрешение за строеж

– Община Елин Пелин ни отказва достъп до информация и не препраща жалбите ни в АССО за образуване на административно дело за отказ от информация, в които заявление желаем да получим информация да производителността и броя на машините, от където ще се определи точно масата на преработените отпадъци, което  е от съществено значение за процедурата по ОВОС – дали е с преценка или оценка за въздействие върху околната среда /Приложение 2 от ЗООС към чл.93 ал.1, т.1 от ЗООС преценява дали да се извърши ОВОС, до 100 тона дневно, а Приложение 1 – чл. 93, ал. 2 или 3 издава решение да се извърши ОВОС- над 100 тона дневно/. /Спираме до тук, но има още!/

 

 

Уважаема г-жо административЕн СЪДИЯ,

 

Моля, да обявите заповеди: Заповед № ТС-410/07.06.2018 г., Заповед № ТС-60/29.01.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 14.02.2018 г., Заповед № ТС-410/07.06.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 25.06.2018г и Заповед № ТС-724/14.09.2018 г. на Кмета на община Елин Пелин, влязла в сила на 29.09.2018г..за нищожни, издадени при липса на компетентност и незаконосъобразни и унищожаеми: Заповед № ТС-1673А/05.12.2007 г. Заповед № ТС-279/20.03.2008г., Заповед №ТС-894/18.11.2014 г. влязла в сила на 21.12.2018 г., в разрез със ЗУТ, ЗОЗЗ и ЗООС.

                                                                                 

С УВАЖЕНИЕ: Ангел Славчев

(Гражданска инициатива за бъдеще на община Елин Пелин )

 

ПРИЛАГАМ: Жалби внесени от нас до различни институции и доказателства, извлечени от интернет страницата на община  Елин Пелин.

 

 1. Административно дело 1043/2018 решение за отмяна правилник за организация на общински
 2. Протокол 51 от редовно заседание на ОБС Елин Пелин от 28.04.2011 г.
 3. Заповед 97 от 20.02.2019 гна кмета гр. Елин Пелин
 4. Заповед 466 от 21.06.2018 г на зам, кмет на община Елин Пелин – забрана за строеж.
 5. Указания за изработване на общ устройствени планове в земедлските територии от главен архитект на община Елин Пелин
 6. Жалба на „Гражданска инициатива за бъдеще на община Елин Пелин“ до Общински съвет – Елин Пелин чрез председателя Николай Плещов, вх.номер ОС-9715- (10) и ОС-9715-(9) от 20.11.2018г
 7. Жалба на „Гражданска инициатива за бъдеще на община Елин Пелин“ до Министъра на Околната среда и Водите вх.номер Ж-136 от 20.11.2018г.
 8. Жалба на „Гражданска инициатива за бъдеще на община Елин Пелин“ до Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова с вх.номер 11561/20.11.18 г.
 9. Жалба на „Гражданска инициатива за бъдеще на община Елин Пелин“ до Областният управител на Софийска област с номер 95-00-16 от 20.11.2018
email
Close

Get Widget