КАК ДА ОБРАЗУВАМЕ И ВОДИМ ГРАЖДАНСКО ДЕЛО, В СЛУЧАИТЕ В КОИТО НЕ РАЗПОЛАГАМЕ СЪС СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНА ТАКСА И РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО, КАКТО И СЪС СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА АДВОКАТСКИ ХОНОРАР

vorkutaz.ru

В гражданското законодателство на Република България са предвидени гаранции, че никое материално затруднено лице няма да бъде лишено от възможността да упражни правото си на защита на неговите нарушени права. Чл. 83, ал. 2 от ГПК постановява, че „такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят.” За да бъде освободено едно физическо лице от заплащане на държавна такса за образуване и водене на делото, както и от разноски, дължими за изслушването на експертизи и за разпит на свидетели, е необходимо да се депозира до съда  молба със свободен текст, в която да се обективира искането на това лице за освобождаване от държавни такси и разноски. Тази молба се подава заедно с исковата молба и към нея се прилага декларация, от която да е видно какви са неговите лични доходи, както и доходите на неговото семейство, какво е неговото имуществено, семейно и здравословно състояние, неговата трудова заетост и възраст. Съдът, за да се произнесе досежно основателността на искането, прави преценка на тези обстоятелства, както може да изиска от молителя да декларира и други релевантни обстоятелства.

 

Ако не разполагате със средства, необходими за заплащането на адвокатско възнаграждение за да бъдете консултирани относно извънсъдебно уреждане на правен спор, както и за подготовка на искова молба за образуване на дело, Вие може да депозирате искане пред председателя на Националното бюро по правна помощ. Ако искането Ви отговаря на законовите изисквания, които като цяло предвиждат защита на правата на социално слабите граждани на страната, на Вас ще бъде предоставена безплатна адвокатска защита за консултация с оглед постигане на споразумение преди завеждане на дело и/или подготовка на документи за завеждане на дело.

След като има вече образувано дело, Вие имате право да предявите искане пред съда, пред който делото е висящо, да Ви бъде предоставена безплатна правна помощ и да Ви бъде определен съдебен защитник, който да Ви представлява по делото.  Съдът ще уважи искането Ви за определяне на служебен защитник, ако Вие не разполагате със средства /за което трябва да депозирате аналогична на гореописаната декларация/ и ако счете, че интересите на правосъдието изискват това.

 

И в двата случая, лицето, което ще бъде назначено за Ваш защитник, се определя от съответния адвокатски съвет, към който може да се обърнете с искане, на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за правната помощ, да Ви бъде определен посочен от Вас адвокат. Във всички случаи, обаче, за служебен защитник може да бъде определен само адвокат, който е вписан в Националния регистър за правна помощ, който се води към Националното бюро за правна помощ.

Другата възможност, с която разполагате, в случаите когато не притежавате достатъчно средства за заплащане на адвокатски хонорар, е регламентирана в чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 от Закона за адвокатурата. Всеки адвокат може да се съгласи да представлява безплатно лица, които имат право на издръжка или материално затруднени лица. В тези случаи, след приключване на делото и ако насрещната страна е осъдена за разноски, съдът определя възнаграждението на адвоката в размер не по-нисък от предвидения НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и осъжда другата страна да го заплати.

Адвокат Десислава ФИЛИПОВА,

Председател на фондация за извършване на общественополезна дейност „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

email
Close

Get Widget