Отворено писмо до всички политически партии

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

От името на долуподписаните неправителствени организации, неформални обединения и независими експерти се обръщаме към Вас с искането, в програмите на представляваните от Вас политическите партии и коалиции, да залегнат съществени промени в българското законодателство. Законодателството ни съдържа несправедливи регламенти, довели до финансов колапс и загуба на домовете и бизнесите на хиляди български граждани.
Ние, гражданите, следва да бъдем архитекти и строители на своя живот, които активно да отстояваме правата си!

email

 

ДО: БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

        БЪЛГАРСКИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ИЗБОРИТЕ

          НА 05.10.2014 ГОДИНА

        НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ИЗБОРИ НА

          05.10.2014 ГОДИНА

 

 ОТВОРЕНО ПИСМО

             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

От името на долуподписаните неправителствени организации, неформални обединения и независими експерти се обръщаме към Вас с искането, в програмите на представляваните от Вас политическите партии и коалиции, да залегнат съществени промени в българското законодателство. Законодателството ни съдържа несправедливи регламенти, довели до финансов колапс и загуба на домовете и бизнесите на хиляди български граждани.

 

Ние, гражданите, следва да бъдем архитекти и строители на своя живот, които активно да отстояваме правата си!

 ЗАТОВА ВИ ПРИКАНВАМЕ ДА ПОЕМЕТЕ АНГАЖИМЕНТ И ДА ЗАЛОЖИТЕ ВЪВ ВАШИТЕ ПАРТИЙНИ ПРОГРАМИ ПРОМЯНА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, КАТО НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА СЛЕДНИТЕ:

 

  1. I.                   Промени в Гражданско Процесуалния Кодекс и Закона за ЧСИ.

Изпълнителното производство се превърна в наказателно производство срещу длъжниците, които по закон не са равнопоставени с кредиторите и  не могат да се защитят от произвола на частните съдебни изпълнители. Българските граждани и фирми са лишени от достъп до правосъдие и не могат да получат по съдебен път защита на своите права по отношение на кредитите, които ползват от банките.

Банките, от обслужващи гражданите и фирмите институции, се превърнаха в мощни рекетьорски олигарси! Банковият картел разруши българската икономика. Недопустимо е в една правова държава, която е член на Европейския съюз, да не се спазва законодателството на ЕС и да не  се приемат правни норми, транспониращи правото на ЕС и зачитащи основни човешки права на българските граждани. Законодателството ни, в настоящия му вид, защитава интересите на банките и не дава възможност за равнопоставеност в отношенията им с обикновения човек. Гражданинът и малкият и среден бизнес трябва да бъдат в епицентъра на нормативната регламентация!

 

1. Отмяна на чл. 417 и свързаните с него разпоредби от ГПК, от които се възползват преимуществено банките. Чрез приложението на този член в нашето законодателство се нарушава правото на защита на лицата, страни по съдебен спор и им се отнема правото на справедлив процес.

2. Въвеждане на възможност за обжалване пред съд на неправилните действия и бездействия на съдебните изпълнители, включително на оценката на имуществото, което се изкарва на публична продан.

3. Въвеждане на двуинстанционен съдебен контрол върху действията на съдебните изпълнители и подаването на жалба срещу тяхно действие да води до спиране на изпълнението на това действие.

4. Да се хармонизират режимите на работа, контрол и дисциплинарни производства на всички форми на съдебно изпълнение – Държавни, Частни и Публични, като единствено Министерство на правосъдието да бъде контролиращ и наказващ орган. Да се извадят от функциите на Камарата на частните съдебни изпълнители функциите, които са в правомощията на държавата – на контрол и отчетност и др.

5. Тарифата за съдебно изпълнение да бъде обща за всички форми на съдебно изпълнение, като много от таксите да отпаднат, а други, включително пропорционалната такса по т. 2 от Тарифата да бъдат значително редуцирани.

6. Създаване по законодателен път на механизми за регулярно проучване на имущественото състояние на главния длъжник по изпълнителните дела и на имущественото състояние на всички поръчители и други солидарно отговорни длъжници, за да се постигне разпределяне на финансовата тежест между всички задължени лица.

7. Категорично настояваме да бъде наложен мораториум на изпълнителните дела, образувани от банките и на другите оправомощени лица по реда на чл. 417 от ГПК, за да имат право длъжниците по тези дела да се защитят в състезателно, исково производство.

8. Настояваме заплащането на държавни такси и разноски за образуване и водене на съдебно производство да се извършва от загубилата страна след приключване на делото с влязло в сила решение, тъй като в момента много физически лица и фирми са лишени от достъп до правосъдие поради липса на финансови средства за водене на дело.

II. Закон за фалита на физическите лица

            Закон, който ще хармонизира Българското законодателство с Европейското и ще създаде условия длъжниците да не бъдат преследвани поколения наред.

 

            ІІІ. Закон за Финансовия омбудсман.

На практика клиентите на банки у нас са лишени от възможност за извънсъдебно, бързо и евтино решаване на спорове с банки и финансови институции. Настояваме за авторитетен, компетентен, безпристрастен и с необходимите правомощия финансов омбудсман, избиран от и отговорен пред Народното събрание. Допълнителен положителен ефект от такъв орган ще е да стимулира банките към отговорно и почтено поведение към клиентите им.

 

 

            IV. Закон за учредяване на нов регураторен орган извън БНБ.

Този закон ще регулира търговските практики на банките спрямо техните клиенти. В настоящия момент такъв тип регулация – позната в Европа като Conduct of Business регулация – у нас не съществува. БНБ е ангажирана и се справя професионално само с регулацията на финансовото състояние на банките, което трябва да продължи да прави.

 

            V. Закон за нелоялните търговски практики.

            Закон, който ще ограничи монополното положение на търговските вериги и ще защити интересите на Българските производители от нелоялните търговски практики.

 

            VI. Промени в Законите за Енергетиката и Монополите

Създаване на обществен контрол върху избора и работата на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Ограничаване монополното положение на ЕРД и въвеждане на пазарна регулация а не такава формирана на базата на раздути самоопределящи се разходи.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ПОЛИТИЦИ,

РАБОТЕТЕ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ХОРАТА, А НЕ НА ОЛИГАРСИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА РОДНИ, ЕВРОПЕЙСКИ ИЛИ ДРУГИ!

РАБОТЕТЕ В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИЯ

 

С уважение,

Десислава Филипова,

Фондация „Център за европейска интеграция      

                                              на България и защита правата на човека

Ангел Славчев,

Сдружение „Граждански контрол

 

проф. Кръстьо Петков

                                   Сдружение ИНФРАНЮ-БЪЛГАРИЯ

 

Светозар Съев

Сдружение „Движение за пълна заетост и ценова стабилност

 

Димитрин Вичев,

Фондация „Съюз Закрила

 

Мария Асими

Сдружение „Асоциация за Балканско сътрудничество

 

Димитър Петров     

Гражданско движение“Силна България

 

Борислав Райчев

Гражданско движение  „ СИЛА

Илиян Илиев

Сдружение „ Гражданска Сила

 

Светослав Николов

.Сдружение “Равни пред закона“

адв. Веска Волева

Гр. София                                                                                         26.09.2014 год.

email
Close

Get Widget