ПОРЪЧИТЕЛСТВО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДИ ДА СТАНЕМ ПОРЪЧИТЕЛИ

s1_krizis1

Поръчителят гарантира чужди задължения с цялото си имущество – движими и недвижими вещи, сметки, възнаграждения за положен труд и др. Когато срещу поръчител е образувано изпълнително дело, той, макар и много неоправдан, не е изцяло лишен от защита съгласно законодателството ни. Един от способите той да прекрати изпълнителните действия срещу него е да възрази, на основание чл. 147 от Закона за задълженията и договорите, че кредиторът е предявил иск или поискал издаването на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК след изтичане на шест месеца от настъпването на падежа на задължението /т.е. на срока, в който е трябвало да се изпълни/. В заповедното производство по чл. 417 от ГПК се създаде допълнителна защита на поръчителя с излязлото тази година Тълкувателно решение на ВКС, с което всички съдилища са задължени служебно да изследват въпроса дали шестмесечния срок е изтекъл. Тази защита, предоставена с Тълкувателното решение не  е абсолютна, тъй като банките и фирмите, предоставящи бързи кредити често заблуждават съдилищата. Заблудата се осъществява, когато в договорите, с които се предоставя кредит, е вписано че при неплащане изцяло или частично на една или повече вноски, настъпва предсрочна изискуемост /т.е. нов падеж/. Независимо от това, при подаване на заявление за снабдяване със заповед за незабавно изпълнение, банката или фирмата сочат, че по решение на техен орган е определен по-късен падеж, така че привидно да изглежда пред съда, че шестмесечния срок е спазен. Следете за това обстоятелство, за да го изтъкнете в защитата си!

Поръчителят може също да се защити, ако изтъкне обстоятелство, с което кредиторът на длъжника, чието задължение е обезпечил, е извършил действия, които го лишават от правото да встъпи в неговите права. А встъпването от своя страна, представлява право на поръчителя, след като е изпълнил чуждото задължение, да се ползва от всички права на кредитора – право да събере платената от него сума, както и на лихвите и обезпеченията /ипотека, други поръчители и солидарни длъжници, залог и т.н./.

Важно е да знаете, че след като сте платили чуждия дълг, вие не трябва да водите ново дело срещу лицето, на което сте поръчителствали. По силата на чл. 429 от ГПК, Вие може да използвате изпълнителния лист, издаден срещу главния длъжник и срещу вас, за да образувате изпълнително дело и да съберете платената от вас сума, ако длъжникът междувременно е придобил имущество или има някакви сметки и възнаграждения.

Адвокат Десислава ФИЛИПОВА,

Председател на фондация за извършване на общественополезна дейност „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

email
Close

Get Widget