ПРАВО НА ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДКЕВР, СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЮДЖЕТ

Проект!

В Обществения съвет към ДКЕВР имат право на членство:

– граждански сдружения, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза;

– сдружения в защита на потребителите;

– синдикални организации.

Регистрацията се извършва :

– след попълнен формуляр/молба за участие в общественият съвет;

– копие от решението на съда където е регистрирана организацията;

– решение на управителният съвет на организацията за участие в ОС, както и двама упълномощени представители на организацията.

Документите се подават в деловодството на ДКЕВР от председателя на организацията или упълномощен представител.

Всяка организация има право на един глас при взимане решенията на ОС.

След подаване и одобрение на молбите за участие в ОС, всички одобрени участници биват поканени на обща среща, в която организациите избират 9 представителя да представляват Обществения съвет пред регулаторния орган.

Организациите избират секретар /председател/ и заместник-секретар /заместник-председател/ на ОС. Всички те приемат, че тези 9 представителя ще бъдат на ротационен принцип и ще бъдат  преизбирани на всеки 6 месеца, като един човек няма право да бъде избиране не повече от два последователни пъти.

По решение на участниците в ОС им се дава възможност да назначат администратор-деловодител, който да води отчетността и да координира дейността на ОС. Разходите за заплата и осигуровки се поемат солидарно и по равно от всички участници в ОС.

Членовете и представителите на Обществения съвет НЕ получават възнаграждение за участието си.

Организацията на ОС се осъществява по изработен и одобрен вътрешен правилник.

ДКЕВР отдава безвъзмездно на ОС, стая в сградата на ДКЕВР, оборудвана с компютър и телефон, както и предоставя безвъзмездно всяка седмица зала за провеждане на заседания на всички участващи организации в ОС.

ДКВР се задължава да предвиди в своя годишен бюджет разходите за стаята, консумативи, комунални разходи  от които има нужда ОС.

 

ОС има право да обжалва решенията на ДКЕВР пред ВАС и не може да бъде третиран като ищец, нямащ правен интерес.

Документът е ПРОЕКТ и има за цел да предизвика обществена дискусия в която да се стигне до единодушие за създаване на Обществен съвет с право на отлагащо вето към ДКЕВР.

 

Изготвили: 

гр.София                                                                                           1. Огнян Винаров 11.09.2013 г.                                                                                           2. Ангел Славчев

Close

Get Widget