СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДКЕВР С ПРАВО НА ОТЛАГАЩО ВЕТО

Проект!

Енергийният регулаторен орган е създаден през месец септември 1999 година. До 2005 година са предвидени законови правомощия за регулиране само на дейности в енергетиката, а след това са добавени и правомощия за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги в страната.

ДКЕВР е колегиален орган и към момента се състои от седем броя членове, включително председател. За да реализира законово делегираните си правомощия, дейността на ДКЕВР се подпомага от обща и специализирана администрация. Цялата дейност, структурата и организацията на комисията и на нейната администрация се определят в Устройствен правилник, който се приема от Министерския съвет.

Правомощията на ДКЕВР са определени в Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.

При упражняване на правомощията си ДКЕВР се произнася с административни актове – общи и индивидуални. Членовете на ДКЕВР взимат решения със законово делегирано мнозинство, решенията трябва да бъдат мотивирани и подлежат на съдебен контрол от Върховния административен съд.

Като страна членка на Европейския съюз, България се подчинява на целите и принципите на европейското право. Европейските директиви определят цели, които държавите-членки трябва да постигнат със средства по свой избор. За да могат постановените в директивите принципи да произведат действия в държавите-членки на Европейския съюз, националните законодателни органи предприемат действия по транспонирането на Директивите в националните закони.

Членове 35(4) от Директивата за електроенергия и 39(4) от Директивата за природен газ предвиждат:

”Държавите-членки гарантират независимостта на регулаторния орган и безпристрастното и прозрачно упражняване на правомощията му.”

Независимостта на регулаторния орган като организация означава „регулаторният орган да е правно отделен и функционално независим от други публични и частни образувания” при изпълнението на регулаторните си правомощия. Независимостта на регулаторите е не само функционална независимост от индустрията, и от всеки друг частен или обществен орган (вкл.национално, местно или регионално управление, общини и политически организации и структури). Новото европейско законодателство забранява на управлението и персонала на регулаторните органи да търсят или приемат директни инструкции и/или предложения, от който и да е правителствен или друг обществен или частен орган. Според становището на Европейската комисия, тази разпоредба означава, че е забранено и даването на такива инструкции и/или предложения. Инструкция в този контекст е всяко действие, изискващо съгласие и/или опит за неправомерно влияние върху решение на регулаторния орган и по този начин да се упражнява какъвто и да е натиск върху управлението и персонала му. Директивите за електроенергия и природен газ не ограничават правителството от възможността да установява и издава национална енергийна политика, като насоките на общата енергийна политика не трябва да нарушават независимостта и автономността на националния регулаторен орган.

Прозрачността в работата на регулаторния орган също е основна цел на европейската политика. За постигане на максимална прозрачност при взимането на важни за обществото решения се изисква националните регулатори да имат процедура на задължително публично оповестяване на документите и организирането на обществени обсъждания и изслушвания.

От гореизложеното е видно, че гарантирането на независимостта и прозрачността в работата са основни изисквания, пряко свързани с работата на ДКЕВР,  които ще гарантират, че регулаторните решения не са повлияни от политически и конкретни икономически интереси. При вземането на решение, управлението и персоналът на регулаторния орган не трябва да имат предвид други обстоятелства освен общия интерес. В контекста на пазарна икономика, регулаторният орган е ключов фактор за ефективно функциониране на пазарите с енергия. Всяко отнемане и разрушаване на доверието на регулаторите е предпоставка за пазарно изкривяване, реализирано чрез нивата на цените и/или други условия, а това от своя страна нарушава икономическите интереси на една група клиенти за сметка на друга.

Създаването на Обществен съвет към ДКЕВР е стъпка за повишаване на прозрачността на работата и постигане на по-висока информираност на гражданите и индустрията по отношение на задължителните регулаторни изисквания към монополистите, включително цени, общи условия по договори и др.

Общественият съвет ще подпомага дейността на ДКЕВР без да нарушава изискванията за независимост на регулатора при взимането на решения.

 

Необходими условия за създаването на Обществен съвет: 

1. Промяна на Закона за енергетиката по отношение на изискване за включване при обсъждането на важни решения на ДКЕВР и с Обществения съвет като задължителна част от общата процедура.

2. При изразяване на становища, членовете на Обществения съвет трябва да се ръководят и да спазват в дейността си  принципи за: Законност – мненията,  и становищата се разработват и представят в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове; Лоялност, честност, отговорност – членовете на Обществения съвет осъществяват дейността си съобразно този правилник и нормите за етично поведение с цел укрепване на доверието в дейността на ДКЕВР и другите институции; Безпристрастност – членовете на Обществения съвет осъществяват дейността си обективно, при оценка на всички фактори и обстоятелства, свързани с дейността на Комисията; Прозрачност – заседанията и становищата на Обществения съвет са публични.

3. Становищата на Обществения съвет могат еднократно в рамките на общата процедура да отлагат взимането на окончателно решение, но не могат да отменят или спират изпълнението на решения на ДКЕВР.

4. Организацията на работа на Обществения съвет се осъществява на основата на разработени и приети от членовете му Вътрешни правила за работа.

 

Изготвили: 

гр.София                                                                                           1. Огнян Винаров 11.09.2013 г.                                                                                           2. Ангел Славчев

Close

Get Widget