Жалби относно изграждането на завод за преработка на пластмаса в град Елин Пелин

Входящи номера от Омбудсмана, областен управител, министерстов на околната среда и водите

 

жалба МОСВ

 

жалба общински съвет

 

                                                                          До Г-н Нено Димов

                                                                          Министър на околната среда и водите

                                                                          На Република България

                                                                           КОПИЕ ДО:

                                                                           Г-н Илиан Тодоров

                                                                           Областен управител на

                                                                           Областна администрация София област

                                                                          Г-жа Мая Манолова

                                                                          Омбудсман на Република България

                 ЗА СВЕДЕНИЕ ДО:

   Г-н Ивайло Симеонов

   Кмет община Елин Пелин;

   Общински съвет община Елин Пелин, чрез

   Г-н Николай Плещов

   Председател общински съвет, община Елин Пелин;

   Г-жа Румяна Младенова

   Омбудсман община Елин Пелин.

 

ЖАЛБА ОТНОСНО:  Решение № СО-29-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ-София, от „Гражданска инициатива за бъдеще на община Елин Пелин“

 

Уважаеми Министър Димов, Оспорваме Решение № СО-29-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ-София, което е издадено при  съществено нарушение на административнопроизводствени правила; противоречие с материалноправните  разпоредби и несъответствие с целта на закона, като молим да бъде отменено.

Основанията ни за отмяна са следните:

 1. По нормативен акт

В  § 1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – дв, бр. 3 от 2006 г.), приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. , с нейните изменения, е (нова – ДВ, бр. 3 от 2011 г.), действа текст:  „Обекти, подлежащи на здравна защита“ са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни.

Няма Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни, а има Закон за храните и Закон за стоковите борси и тържищата, които определят обектите за производство на храни, включително и търговията с храни. Тези обекти се определят като обекти с обществено предназначение, посочени  в Закона за здравето и Закона за данък върху добавената стойност.

 1. ПО ПРОЦЕДУРА

Съгласно чл. 4. Ал. 1 и ал.2 от Наредбата, Възложителят е информирал писмено с вх. № 3587/15.03.2018 г.,   компетентните органи – МОСВ/РИОСВ, в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение и същевременно уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си. Това е направено от компетентните органи

–  На 23.03.2018 г . е публикувана обява на сайта на община Елин Пелин  за изготвена информация за инвестиционното намерение

–  На 28.03.2018 г.  Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София във връзка с уведомление, с вх. № 3587/15.03.2018 г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ- София информира за приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

–  На 30.03.2018 г.  РИОСВ – София съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение

На 04.04.2018 г . е публикувана обява на сайта на община Елин Пелин , с която  РИОСВ-София с изх.№ 3587-2074 от 03.04.2018 г., предписва  определени действия, които трябва да извърши община Елин Пелин за изпълнение процедурите по приложение № 2 към Наредбата за ОВОС, като следва да осигури обществен достъп до нея за най-малко 14 дни, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата си и на общественодостъпно място, за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

На 19.04.5018 г.  Директора на РИОСВ-София издава Решение № СО-29-ПР/2018 г. но, без изх.№, но в края има ръкописна дата 19.04.5018 г.  Същото решение е преработено и представено във вид, така че не дава възможност на нас гражданите, лесно и достъпно да се намира, а ограничава достъп до информация. Освен това сайтът на  РИОСВ-София, не дава възможност за търсене.

По обявените документи в сайта на РИОСВ-София на различни места, имаме съществени възражения, а именно:

– Съобщение от 30.03.2018 г.  под файл 3587.pdf  за инвестиционното предложение за „Изграждане на завод за възстановяване на синтетични органични полимери“ в УПИ ІІ-12,13,14,15,16,17,19,26, кв. 14, м. „СПЗ”, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, с възложител от „Интегра пластик“ООД.

– Писмо от 28.03.2018 г. на РИОСВ до Интегра пластик ООД, под файл  Integra_Plastiks.pdf

Интегра пластик е АД, поради което търсачките не намират посочените съобщения за да се информира обществеността и е ограничен достъпът до информация.

Решение № СО-29-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ-София  е издадено при  съществено нарушение на административнопроизводствени правила и процедури, определени от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – дв, бр. 3 от 2006 г.)    и  съдържа определени процесуални нарушения, а именно:

–  Публикуваните на 04.04.2018 г. предписания на РИОСВ-София, с изх.№ 3587-2074 от 03.04.2018  г., определят най-малко 14 дни, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата си и на общественодостъпно място, за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.  Срокът изтича в 24,00 часа на 18.04.2018.г. , Приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2  от община Елин Пелин,  е с дата 18.04.2018 г., а не на 19.04.2018 г. минималният срок, при който може да бъде създаден този документ. 

Решението № СО-29-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ-София е издадено на 19.04.2018 г. , което е в нарушение с изискващите се срокове.

 

 1. ПО РЕШЕНИЕТО № СО-29-ПР/2018 Г. НА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-СОФИЯ

Решението съдържа определени процесуални нарушения, фактически грешки, непълноти и грешки преписани от инвестиционното намерение, без проверка на място и в противоречие на  ЗУТ, ЗМСМА, ЗЗ,  ЗООС, ЗУО и свързаните с тях наредби.

 • Съгласно Приложение №1 към чл. 92, т. 1 от ЗООС инвестиционни предложения за инсталации с капацитет над 100 т за денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране по смисъла на Закона за управление на отпадъците подлежат на ОВОС.

 

 • Инвестиционното намерение е класифицирано по Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, като РИОСВ не са убедени, нито поставят условия за убедителни доказателства в инвестиционното предложение, че технологично няма възможност да се преработва над 100 тона за денонощие. В становището на РИОСВ няма условия с ограничения за мярка за недхвърляне на капацитета и система за проверка на обработеното количество до 100 тона капацитет.

 

 

 • Съгласно по чл. 93, ал. 8 от  ЗООС,  Решение № СО-44-ЕО/ 10.10.2007 г. за преценка,  губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

 

 • РИОСВ- София се е произнесъл по инвестиционно намерение с Решение № СО-44-ЕО/ 10.10.2007 заповед № 252/ 06.03.2007г на кмета на община Елин Пелин за  ПУП-ПРЗ за имоти №№ 058012, 058013, 058014, 058015, 058016, 058017, 058019, м. “Селището”, в землището на гр.  Елин Пелин за логистични и складови дейности, с  одобрен ПУП със заповед № ТС-1673/07г, чиито срокове са изтекли 2012 г.
 • Кметът на община Елин Пелин е издал заповед № 29/17.01.2018г. и е допуснато изменение изменения на ПУП за този имот на по вх.№ УТ2_18-1188,  собственост на  „ЕВРО 07“ АД, преди продажбата на ИНТЕГРА ПЛАСТИК АД, без да уведоми РИОСВ- София за промяна на  инвестиционните намерения.
 • Няма публични документи, с които да се докаже, че РИОСВ- София е извършила проверка по реда на чл. 22 от Наредбата.
 • Не са изпълнени изискванията и процедурите за отреждане на площадка за Завод за възстановяване на синтетични органични полимери по Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци към Закона за управление на отпадъците.

 

 • Въобще не е ясно къде ще се депонират до 13 000 тона отпадни фракции, непригодни за рециклиране, които инвеститора „ Интегра пластик ООД „ е описала в инвестиционното си предложение.

 

 • В инвестиционното предложение не са отразени и не са разгледани три обекта, които съгласно § 1 т.3 от Допълнителните разпоредби са определени „Обекти, подлежащи на здравна защита“ и площадката на завода не е съобразена с тях.

 

 • – В инвестиционното предложение са предвидени 50 броя тежкотоварни автомобили, които да обслужват капацитета на това предприятие от 35 000 т. годишно. Никъде няма сведение колко автомобила ще влизат и излизат, както и механизъм по който да се гарантира, че тази бройка ще бъде спазвана.

 

 • РИОСВ-София продължава да разглежда едностранно и единично шумовото натоварване, праховите емисии и изгорели газове на тежкотоварни камиони през населените места по пътищата от републиканска пътна мрежа, вследствие на което се създава определен дискомфорт на жилищната среда в населените места. Това са множество обекти разположени по път III-105 и 6002, както и четвъртокласната пътна мрежа към II-6 София-Бургас, като най засегнати са с. Гара Елин Пелин, гр.Елин Пелин, с.Мусачево, с. Нови хан, с.Равно поле и с.Григорево. След ремонт на път I-1, тежкотоварните автомобили ще се насочат и през селата Елешница и Потоп към магистрала Хемус. В близко бъдещо се очаква изграждането над 50 обекта между с.Нови хан и гр.Елин Пелин, което ще доведе до нетърпимост от страна на населението в посочените населени места. Към този момента обектите са около 30 на брой.

 

 • Никъде не са посочени фоновитете емисии на вредни вещества, които ще се изхвърлят в атмосферния въздух при експлоатация на обекта, както и кумулативното въздействие на товарния транспорт на всички предприятия в района.

 

 • Никъде не става ясно освен пластмаси, какви други отпадъци ще се преработват.

 

 • Не е посочен и източникът за захранване на вода, на площадката за производствени и противопожарни цели.

 

 

ПО МОТИВИТЕ:

По Раздел  I.  

–   По т.1  –  УПИ II 12,13,14,15,16,17,19,26 кв. 14, е отреден за логистични и складови дейности, в землището на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, област София, не за производствени дейности.     Необходимо е промяна предназначението на терена от логистични и складови дейности, в производствени дейности за Завод за възстановянане на синтетични органични полимери“ в УПИ ІІ- 12,13,14,15,16,17,19,26, м. „СПЗ”, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, в зависимост от целите и мащаба на инвестиционното намерение, което неминуемо го препраща и към процедурите по Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. – дв, бр. 3 от 2006 г.), с нейните изменения. Със заповед № 29/17.01.2018г. е допуснато изменение на този имот, при друг собственик за който до този момент нямаме информация за процедури по  обявявания и одобрявания, както на проект, така и на заповед за производствена зона, при положение, че няма промяна в инвестиционните намерения.  Факт е, че община Елин Пелин е предоставила възможност за отреждане на Завод за възстановянане на синтетични органични полимери, със заповеди  №№ 355/21.05.2018г  и  578/ 31.07.2018г.,за  допусканията за изработване на ПУП, както и със заповед № 613/ 09.08.2018г. за ПУП-ПП за външно ел. захранване на УПИ II-12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26. До този момент нямаме информация за процедури по  обявявания и одобрявания по тези допускания.

–   По т.5 – Как е издадено становище, с изх. № 19-30-33/16.03.2018 г. на РЗИ за реализацията на инвестиционното предложение, че няма да доведе до възникване на здравен риск за населението на община Елин Пелин. Въобще не са разгледани обектите с обществено предназначение, посочени  в Закона за храните, Законът за тържищата и стоковите борси, Закона за здравето и Закона за данък върху добавената стойност , които съгласно В  § 1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда са „Обекти, подлежащи на здравна защита“ и площадката на завода не е съобразена с тях.

По Раздел  II.  

–   По т.1  –  УПИ II 12,13,14,15,16,17,19,26 кв. 14, е отреден за логистични и складови дейности, в землището на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, област София, не за производствени дейности. Имотът не е разположен в промишлената зона на гр. Елин Пелин, а в складова зона.

–   По т.2  – Не са отразени три обекта – (1) Т-маркет – логистичен склад и за хранителни продукти, (2) терен на Булгарцвет за складове на хранителни стоки и (3) терен на декоративен разсадник, една част от който е парк с дългогодишни чинари, брези, кестени и акации, с калдъръмените и поддържани зелени площи, където се провеждат мероприятия на открито, в паркова среда, както и  производство на  зеленчуци, тревен чим и почвен субстрат.

По Раздел  III.  

–   По т.1  – Как се установи, че характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района, като няма никакви данни за отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух.

–     По т.2  – Как се установи, че в резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, като в инвестиционното намерение има значителни разминавания по вида материали за преработка  PET, HDPE бутилки, PP чаши и др. или  полиолефини и основно РЕ фолио (полиетиленово термосвиваемо филм-фолио). PE фолиото е с различен цвят и е смес от различни видове като HDPEфолио, LLDPE фолио, като някои от изброените отделят вредни и токсични емисии.

–   По т.2  – Как се установи, че в резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии от наднормено замърсяване с шум, прах и изгорели газове и негативно въздействие върху живота и здравето на хората?

Изграждането на многобройни разпръснати и компактни зони на територията на община Елин Пелин, значително завиши повишаването на фоновите емисии от наднормено замърсяване с шум, прах и изгорели газове от тежки камиони  и леки автомобили, които резултати вече са на лице на главната улица на с гара.Елин Пелин, част от републикански  път III-105 от републиканската пътна мрежа, тъй като отделните институции  разглеждат  единично процесът на въздействие, а не техния кумулативен ефект. Това инвестиционно намерение ще увеличи значително натоварването на пътната мрежа. Предвидените тежки камиони с ремарке  до 50 броя не отговарят на капацитета на предприятието от 35 000 тона и не е ясно същите за ден ли са или за година и в двете посоки?!  Въобще не се отчита значителното кумулативно отрицателно въздействие върху здравето на хората от увеличаване на трафика на тежки транспортни средства, наднорменото замърсяване с шум, прах и изгорели газове от тежки камиони  и леки автомобили в жилищните територии.

–   По т.4  – Как се установи, че обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен – ограничава се само върху територията на площадката по време на експлоатацията, като в инвестиционното предложение въобще не са посочени възможните отрицателни фактори –  отделяне фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух при експлоатация на обекта, както неточната информация за технологията на преработка, както и допълнителна транспортна натовареност на републикански  път III-105 от републиканската пътна мрежа, като не се знае с колко автомобила

 

По Раздел  IV

–   По т.1  – Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на община Елин Пелин, а чрез него и засегнатото население за инвестиционното си предложение  Само, че не е ясно с какъв входящ номер е внесено в общината. А на 04.04.2018 г . е публикувана обява на сайта на община Елин Пелин за Инвестиционни намерения: Инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на Завод за възстановяване на синтетични органични полимери, с местоположение – УПИ II 12,13,14,15,16,17,19,26 кв. 14, м. СПЗ, землище на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, област София – област, а пък с писмо, с изх. № П_02-31031-/4/05.04.2018 г., кметът на община Елин Пелин удостоверява, че е поставено съобщение на определените за това места, като в законоустановения срок няма постъпили становища, възражения и мнения или искания по инвестиционното предложение. Какви становища, възражения и мнения или искания по инвестиционното предложение, като току що на 04.04.2018 г . е публикувана обява на сайта на община Елин Пелин за Инвестиционни намерения?

–   По т.2  –  Предлагаме  МОСВ да нареди на РИОСВ – София да не обработва материалите така, че нито една търсачка не може да го открие по зададени критерии, което води до ограничаване на достъпа до информация, а да ги записва директно във файл pdf и ги обявява

– По т.3  –  Писмо, с изх. № към П_02-31031-/5/18.04.2018 г., кметът община Елин Пелин удостоверява, че е осигурен обществен достъп до информацията чрез поставянето й на интернет страницата и на таблото за обяви в сградата на общината, като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. Срокът по ГПК изтича до 24.00 часа на 18.04.2018 г.

 1. ПО ПУБЛИКУВАНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНТЕГРА ПЛАСТИК АД  е собственик на имот с номер 058072, съгласно вписан в АВ нот.акт вх.рег.№ 329 от 19.02.2018 г., акт №25, том 2, дело 170 от 2018 г. за 37,935 дка, за който имот има одобрен  ПУП, с УПИ II-72, масив 58, за логистични и складови дейности.

Няма решение на Общински съвет – Елин Пелин, с което територията, включваща няколко имота, да е определена устройствена зона, с предназначение производствена зона, а за зона с логистични и складови дейности вкл. имот с номер 058072. До този момент, такъв устройствен план не е обявяван на обществеността по реда на ЗУТ. Такава компетентност е предоставена на Общинския съвет по ЗМСМА.

В инвестиционното предложение за изграждане на Завод за възстановяване на синтетични органични полимери, с местоположение – УПИ II 12,13,14,15,16,17,19,26 кв. 14, м. СПЗ, в землището на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, област София – област, ще се реализира в Урегулиран поземлен имот II 12, 13,14,15,16,17,19,26, кв.14, м. СПЗ, землище на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, област София – област, а видно от предоставената скица е за логистични и складови дейности.

Към искане с вх. № 3587/15.03.2018 г., Дружеството-възложител не е ИЗПЪЛНИЛО коректно задължението си по чл. 4, ал. от Наредбата за ОВОС, тъй като не е представена в пълнота информацията, изискваща се по чл. 4, ал. З  от същата наредба, а именно:

 1. Обектът е обявен като регионален, което не отговаря на истината. Община Горна Малина и община Елин Пелин произвеждат годишно около 150 т. пластмасови отпадъци, записано и одобрено от МОСВ в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Горна малина 2016 – 2020 г.  Не е ясно от къде ще се доставят 35 000 тона отпадъци. Количеството за преработка го прави обект от национален мащаб, което го определя в други категории.
 2. В текста на инвестиционното предложение е записано: Годишният капацитет на обекта е предвиден за преработка на 35 000 тона входяща суровина (отпадъчна пластмаса), като се очаква да бъдат произвеждани до 22 000 тона регранулат. Инсталацията се очаква да генерира до 13 000 тона отпадни фракции, непригодни за рециклиране, които ще бъдат депонирани.
 3. В текста на инвестиционното предложение е посочено, че инсталацията се очаква да генерира до 13 000 тона отпадни фракции, непригодни за рециклиране, които ще бъдат депонирани.  След балиращата преса, тези отпадни фракции, намаляват обема на всички материали до около 500 kg/m3 или 26 000 бали за година отпадни фракции. Никъде в инвестиционното предложение, нито от РИОСВ е изискано, да се посочи къде и как ще се депонират тези отпадъци, които годишно са огромен брой.
 4. В текста на инвестиционното предложение е посочено, че ще се ползват – тежки камиони с ремарке – до 50 броя. Посочените в 50 бр. транспортни средства не отговаря на посочения капацитет на предприятието и годишно са много повече. От там замърсителите в атмосферния въздух, които ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, SO2, въглеводороди, прах (сажди) от автомобилния транспорт – доставка и износ на продукция от складовите площи не е верен. Броя на превозните средства определят и местна такса, която ще ощети и общинския бюджет.

 

 1. В текста на инвестиционното намерение е записано, че за процесният имот е приключила процедура, пред РИОСВ – София, по реда на Глава Шеста, Раздел Втори от ЗООС и Наредбата за екологична оценка, с цел отреждане на имота за дейности за възстановяване на органични полимери, а по-долу, че инвестиционното предложение е ново за имота. Същият се намира в терени, определени за складова зона, което не е съвместимо с изграждане на Завод за възстановяване на синтетични органични полимери.

 

 1. В текста на инвестиционното предложение е записано, че имотът е електрозахранен, като за осигуряване на необходимото количество електроенергия за производствената дейност е предвиден собствен трафопост в рамките на разглеждания имот, което не отговаря на истината – имотът не е захранен до трафопоста, който следва да се изгради в имота. Няма постъпило и обявено инвестиционно намерение за изграждане на трасе през имоти публична общинска и държавна собственост, а издаденото решение Решение № СО –48–ПР/2018 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за инвестиционно предложение за: Изграждане на складово–производствена и търговска дейност, транспортен достъп, външно електрозахранване – трафопост, подземен електрически кабел 20 кV и кабелна линия 1 кV“ в поземлен имот № 058075, м. „Селището“, в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин не е ясно за кой имот става въпрос и въобще не са изпълнени процедури по обявяване на това инвестиционно намерение в същия масив 58 по КВС.

 

 

 1. В текста на инвестиционното предложение е записано: Отпадъчните битово- фекални води ще бъдат заустени в съществуваща канализационна мрежа на населеното място. Количеството им се очаква да бъде до 4 куб.м./ден. Това е магистралния канал на с.Елин Пелин, който директно се зауства в река Лесновска, на около 850 м, без пречистване. В решението на МОСВ е записано, че имотът е захранен с водопровод , което също не отговаря на истината.

 

 1. Никъде в инвестиционното предложение не е записано в процеса на преработка какво количество вода ще се ползва за производствени нужди и от къде ще се осигури. Предприятието ще има нужда от пара за производствената дейност, която осигурява от електрически парогенератор, а пък тя се произвежда от вода. Не е ясно в производствения процес ще се ползва ли вода за производствени и противопожарни нужди,  какво количество и от къде ще бъде осигурено!

 

 

 1. В текста на инвестиционното предложение в процесна група „Сепариране и балиране“ е посочено, че в производството ще се ползват материали като  PET, HDPE бутилки, PP чаши и др., чрез нарязване, сортиране и балиране.  Тези материали са замърсени от различни източници и не е посочено по какъв начин ще се пречистват до осигуряване на възможно най-голяма чистота, само чрез високоскоростни продухващи клапани през нарязване, пресяване, сортиране и балиране по направление.

 

 1. В текста на инвестиционното предложение в процесна група “Екструдиране и гранулиране”. Въобще не е ясно и не е посочено какви процеси протичат и какви вещества се отделят, при преработка до хомогенната маса, през стопяване и дегазация, като е известно, че някои пластмаси с висока плътност се преработват при около 200ОС. Неминуемо има отделяне на аерозоли във въздуха от локални вентилации на машините. Не е посочена  филтриращата инсталация на отделените вредности.  В производствените помещения е предвидена само общообменна вентилационна   система, което е силно подозрително. Не е възможно без локална изсмукваща вентилационна система при рециклиране на смеси от полимери в устройства за пелетизиране, която се извежда извън сградата, след необходимото пречистване. Това никъде не е посочено!

 

 

 1. В текста на инвестиционното предложение на стр.13, е посочено, че в производството ще се ползват материали като PET, HDPE бутилки, PP чаши и др. В друг текст, на стр.12,  е посочено, че основен интерес за възложителя представляват всички видове полиолефини и основно РЕ фолио (полиетиленово термосвиваемо филм-фолио). PE фолиото е с различен цвят и е смес от различни видове като HDPEфолио, LLDPE фолио.  Не е ясно последно какво ще се преработва. Известно е, че PET съдържат антимон и канцерогени, някои видове полипропилен могат да отделят биоциди. Записът и др. може да съдържа и  PVC или винил, който  излъчва канцерогени, както и олово. Под въздействието на топлината, се освобождава диоксини, един от най-опасните замърсители и токсини.  Ще се преработва ли PS или PS – полистирен, най-опасната отрова с канцероген стирен. Не са дадени отговори на тези въпроси.В инвестиционното намерение не са посочени опасностите за здравето. Пластмасите обикновено се обработват под формата на пелети, гранули или прах, включвайки различни добавки – пълнители, пигменти, импрегнатори против запалване, стабилизатори и др., в зависимост от изискванията. Точният състав на изпаренията, отделяни при загряване на материала за по-нататъшна обработка, съответно ще бъде различен, но всички отделящи се изпарения при производство на пластмаси могат да причинят сериозно дразнене на очите, носа и белите дробове. В някои случаи ефектите могат да бъдат трайни и необратими. Не са дадени отговори на тези въпроси.

 

 1. В инвестиционното предложение не са дадени никакви количествата на емитираните замърсителите. Какви са и колко са? Как се изпълнява контрол на експозицията? Няма подадена никаква информация.

 

 

 1. В частта: Чувствителни територии и след това в Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита не са посочени най-близките обекти, подлежащи на здравна защита, а са посочени само жилищни сгради към град Елин Пелин, които остоят съответно на 1040 метра и 910 метра.

 

 1. В инвестиционното предложение не са отразени и не са разгледани три обекта, които съгласно § 1 т.3 от Допълнителните разпоредби са определени  „Обекти, подлежащи на здравна защита“ и площадката на завода не е съобразена с тях.

–  Почти непосредствено до обекта, умишлено ли е пропуснат централен логистичен склад на Т-маркет. Логистичният ни център е с площ от 7000 кв. м. и дава работа на над 100 души. От централния склад на Максима България край Елин Пелин всеки ден влизат и потеглят приблизително  по 15 камиона дневно, които зареждат 43-те магазина от веригата „Т-маркет“ в цялата страна. Той е оборудван с 14 разтоварни рампи, от които месечно се изкарват близо 5000 палета стока за магазините. В него работят около 70 души на 2 смени по 6 дни в седмицата. Това е „сухият“   склад на веригата и в него се съхраняват алкохол, цигари, битова химия, козметика и др., а най-вече хранителни стоки, които биват фолирани, етикирани и се подготвят за експедиция.

– Срещу площадката, на 40 м, през път III-105,  е стар терен на Булгарцвет , с офис сграда и складове за хранителни стоки” , отреден от 2009 г., като в свободната част, се произвеждат зеленчуци, тревен чим и почвен субстрат.

– Северно от него е стар съществуващ горски декоративен  разсадник, една част от който е парк с дългогодишни чинари, брези, кестени и акации, с калдъръмените и поддържани зелени площи, където се провеждат мероприятия на открито, в паркова среда.

И трите обекта ще бъдат засегнати при експлоатация на Завода.

 

От горе изложеното е видно, че Решение № СО-29-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ-София е издадено при  съществено нарушение на административнопроизводствени правила; в  противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона, като настояваме и молим да, то да бъде  отменено.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:  АНГЕЛ СЛАВЧЕВ ………………………………

 / представляващ Гражданска инициатива – За бъдеще на община Елин Пелин/

 

 

 

 

 

 

 

email
Close

Get Widget