Заявление за достъп до обществена информация относно завод за пластмаса в Елин Пелин

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

email

ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

От  Ангел Славчев ЕГН

 

 

Адрес за кореспонденция:  гр. Елин Пелин ул. Иван Асен втори 2А

 

 

Телефон за връзка: +359  , ел. Поща:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъдат предоставени следните документи, относно Завод  за преработка на пластмаса на фирма “Интегра пластик”АД:

:

  1. Копие от обяснителната записка за технологията на производство на Завод за пластмаси, към одобрения инвестиционен проект
  2. Копие от технологичната схема
  3. Копие от обяснителна записка, част Пожарна безопасност
  4. Копие от решението на МОСВ
  5. Копие от инвестиционното намерение
  6. Копие оценка на здравния риск на населението по Закона за здравето
  7. Копие от становище на Министерство на здравеопазването
  8. Ситуация
  9. Копие от Доклад на лицензирана фирма за оценка на съответствието на проекта или решение на ОЕС към община Елин Пелин

 

 

Преди предоставяне на информацията, моля да заличите всички лични данни от исканите документи, посочени в Закона за защита на личните данни.

 

Желая да получа исканата информация по електронен път, по реда на чл.35 ал.3 от ЗДОИ, на адрес mail: angel.slavchev@abv.bg

 

Забележка:  Всички тези документи са предоставени на общината на електронен носител към одобрения инвестиционен проект

 

 

 

Дата: 23.10.2018 г.                                              Подпис: …………………………..

Гр. Елин Пелин                                                                         / Ангел Славчев/

email
Close

Get Widget