Какви правомощия има общинският съвет и всеки съветник.

Преди да опиша всичко по-долу, искам да поясня и защо го правя.

 • Общинският съветник не е министър, нито министър-председател. Той може да инициира, да входира предложения и да се бори за тях. Може да бъде връзката с гражданите и да работи заедно с тях, защото те са го избрали. Пиша това защото има хора които нямат представа какви са възможностите на общинските съветници.
 • Като кандидат за общински съветник в Община Елин Пелин, Ви агитирам да гласувате преференциално за мен, с номер 67 в бюлетината, преференция 104.

Ето и как е формулиран закона.

Какви са правомощията на общинския съвет?

Своите правомощия общинският съвет има право да упражнява само в рамките на общината, в която е избран. Основните са:

  • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
  • приема и изменя годишния бюджет на общината;
  • определя размера на местните такси;
  • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
  • определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
  • приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея;
  • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
  • определя изисквания за дейността на гражданите и юридическите лица (фирми, сдружения, фондации) на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура – например всеки общински съвет приема индивидуално за всяка община наредба за опазване на зелената система;
  • прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
  • приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
  • упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
  • определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община и др.;
  • може да избира обществен посредник – фигура, която се доближава по своята същност много до омбудсмана, тъй като основната му длъжност е да съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация;
  • може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

  В изпълнение на своите правомощия общинският съвет издава следните актове – правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

 

email
Close

Get Widget