СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН  

Това е проект на сдружение „Гражданска Алтернатива“ , което аз ще внеса официално още на първото заседание на общинският съвет !

Проект! НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКА АЛТЕРНАТИВА“ – ГР.ЕЛИН ПЕЛИН·

ЧЕТВЪРТЪК, 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Тази наредба урежда целите, предмета на дейност н начина на учредяване и функциониране иа обществените съвети в община Елин Пелин
Чл.2 (1) Обществените съвети са институции на общността, които се изграждат по инициатива населението и осъществяват дейност на доброволен принцип.
(2) Обществените съвети нямат право на политическа дейност. Изграждат се на териториално обособени райони, които имат свой специфичен облик и сформирана жизнена среда в населените места от общината и кварталите в град Елин Пелин.
Чл.3 Създаването на обществените съвети цели:
1. Да се стимулира инициативата на гражданите при решаване на проблемите в населените места, където живеят
2. Да се постигне постепенна промяна в мисленето на хората от населените места, че решаването на проблемите зависи от тях самите, че те лично могат, чрез своите инициативи и предложения да участват в управлението и развитието на кварталите и населеното място н организирано да променят начина на живот и жизнената среда, съобразно своите общи критерии и интереси.
3. Да се догради общо партньорство между обществените съвета (квартални н селски) и органите на местното самоуправление, чрез което местната власт да се доближи до проблемите на хората, и да може да ги решава по-успешно.
4. Да се повиши ролята на гражданите за осъществяване на обществен контрол при управлението н разпореждането с имоти, общинска собственост, съгласно действащото законодателство.II. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
Чл.4 Обществените съвети се създават и функционират на доброволен принцип на основата на тази наредба и на приетата от всеки обществен съвет годишна програма за дейността му.
Чл.5 (1) С решение на Общинския съвет могат да се определят границите на кварталите на съответното населено място, по предложение на кмета на общината
(2) Границите на на населените места са землищните граници на съответното населено място.
Чл.6 Инициативата за провеждане на учредително съоранне може да бъде на група граждани, кмета на населеното място или кмета на общината, като се отчита наличието на положителна нагласа сред гражданите от съответния квартал или населено място за създаване на обществен съвет
Чл.7 Със съдействието на общинската администрация се провежда широка информационно-разяснителна кампания, целяща да доведе до знанието на максимален брой граждани, от съответния квартал или населено място, датата, мястото и часът из провеждане на събранието, на което могат да вземат решение за учредяване на обществен съвет.
Чл.8 Обществените кметски съветници се избират:
1. за кметства над 1000 жители – 11 кметски съветници
2. за кметства от 501 до 1000 жители – 9 кметски съветници
3. за кметства от 150 до 500 жители – 7 кметски съветници
4. за населени места от 100 до 150 жители – 5 съветници
5. населени места до 100 жители – 3 съветници
Чл.9 (1) В учредителното събрание могат да участват граждани с избирателни права, живущи в квартала, които имат най-малко шест месечна регистрация по постоянен и настоящ адрес, общински съветници. представители на общинската администрация, директори на училища и детски градини, държавни и обществени учреждения, неправителствени организации
(2) Учредителното събрание се смята за редовно, ако на него присъстват не по-малко от една четвърт от гражданите с избирателни права в общината, района, кметството, населеното място или квартала.
(3) В населени места с до 150 жители за провеждане на общо събрание на населението е необходимо да присъстват поне една пета от гражданите с избирателни права в съответното населено място..
(4) Когато в определения час не са се явили посоченият брой граждани, събранието се отлага с един час, след което се провежда с онези, които присъстват. Техният брой обаче не може да бъде по-малък 50 граждани или от една десета от всички граждани с избирателни права в населено място или квартал до 100 жители.
(5) Учредителното събрание приема решение за учредяване и избира първия състав на обществения съвет. Решението за учредяване на Обществен съвет и за избор на председател и кметски съветници, се взема с обикновено мнозинство от присъстващите.
(6) Учредителното събрание приема Устав (Правилник) за дейността си, по примерен Устав, разработен от община Елин Пелин.
Чл.10 (1) До 7 дни след учредителното общо събрание, избрания за Председател на обществения съвет внася в община Елин Пелин заявление за регистрация, кьм което се прилага копие от протокола на събранието, списък на учредителите, трите имена на избраните кметски съветници и председателя на съвета. Регистрацията се извършва чрез вписване на внесените материали от учредителното събрание в регистър, утвърден от кмета на общината.
(2) Председателят и кметските съветници на Обществения съвет получават удостоверение по образец за представяне пред съответните органи
(3) Пълномощията на кметски съветник се прекратяват предсрочно при условията на чл.30 от ЗМСМА, като мястото му се от следващия, получил гласове на общото събрание, в рамките на предоставения мандат на Обществения съвет
(4) Пълномощията на Председателя на Общественият съвет се прекратяват предсрочно при условията на чл.24 от ЗМСМА. Обществения съвет избира нов председател, до приключване на предоставения мандат от общото събрание, с мнозинство от 3/5 от общия брой кметските съветници
III. СТАТУТ
Чл.11 (1) Обществения съвет се състои от избраните кметски съветници и се избира от учредително или общо събрание на населението в съответния квартал или населено място за срок от две години сред лица, които имат едновременно постоянен и настоящ адрес на територията на квартала или населеното място, с мнозинство повече от половината от присъстващите.
(2) Общото събрание на населението се свиква по реда на чл. 57, ал.1 и ал.2 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, по инициатива на Обществения съвет, от Кмета на общината, Кмета на населеното място, както и по инициатива най-малко на 20 граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на квартала или изселеното място, изразили волята си с надлежна подписка и се обявява с поставяне на обяви в квартала или населеното място, както и със съобщения в средствата за масова информация, 15 дни преди датата на провеждането му. При предстоящо разглеждане на преписки в постоянните комисии и заседания на Общинския съвет Елин Пелин, свързани с квартала или населеното място срокът е 3 дни.
(3) Датата, мястото и часът за провеждане на събранието се обявява чрез поставяне на обявления на местата за съобщения, в интернет страницата на община Елин Пелин и средствата за масова информация, в срок 15 дни преди датата на провеждането му. При предстоящо разглеждане на преписки в постоянните комисии и заседания на Общинския съвет Елин Пелин, свързани с квартала или населеното място срокът е 3 дни.
Чл. 12 Обществения съвет:
1. Проучват мнението на гражданите за решаване както на по-дългосрочни въпроси, така и проблеми с по-краткосрочен характер – извършване на ремонти и реконструкции в инфраструктурата, подобряване на транспортното обслужване, сметосъбирането и други.
2. На основа на мнението на гражданите изготвя ежегодна програма и отделни предложения до Кмета на населеното място, Кмета на общината и до Общинския съвет за решаване на конкретните проблеми с обществена значимост за развитието на населеното място или квартала и участвува при вземането на решения по тях. Програмата се депозира в деловодството на общината в срок до 31 октомври на предходната година.
3. Установяват контакт с общинските съветници, които живеят или работят на територията на общината, населеното място или квартала, информират ги за цялостната си дейност и търсят тяхното съдействие за решаване на въпросите, поставени от гражданите.
4. Участват в изготвянето на проекти за кандидатстване по програми за привличане на финансови средства за решаване на проблеми по благоустройството, околната среда, инфраструктурата и други и ги предлагат на кмета на общината за подкрепа.
5. Участват в заседания на ЕСУТ и дават становища по дейностите на устройственото планиране, проектирането и строителството към прилежащата територия на населеното място, касаещи имоти държавна и общинска собственост и/или/ публични средства
6. Осъществяват взаимодействие с представители на граждански структури и неправителствени организации.
7. Инициират пред кмета на общината свикване на общото събрание на етажните собственици във входове на блокове, в които няма избрани управителни съвети на етажната собственост.
8. Организират гражданите за облагородяване, хигиенизиране и поддържане на жилищните квартали и обществени площи.
9. Свикват общо събрание на населението от населеното място или квартала по общия ред и отчитат дейността си пред него, веднъж годишно.
10. Извършват текущ контрол по изпълнението на договорите по обществени поръчки за строителство и всички други строително-монтажни работи на имоти – общинска собственост на територията на населеното място, чрез определени с решение на обществения съвет, негови представители. При констатирани от тях нередности, същите незабавно сигнализират кмета на общината.
11. Приемат становище по предложения за решения на Общински съвет за разпореждане с общинско имущество в населеното място, които се депозират в деловодството на Общинския съвет.
12. Обсъждат и приемат становище по проекто-бюджета на населеното място, при условията и в сроковете на чл. 29 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елин Пелин и Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от настоящата наредба
13. Разглеждат информация от кмета на кметството или кметския наместник за изпълнение на общинския бюджет в частта за кметството;
14. Приемат становища от гражданите на населеното място и правят предложения, за благоустройствени и комунални мероприятия, които е необходимо да се проведат в населеното място, които се депозират в деловодството на общината;
15. Приемат становища по предложения за решения на общинския съвет за разпореждане с общинско имущество в населеното място, които се депозират в деловодството на общинския съвет;
16. Приемат доклада за дейността и проблемите на кметството или населеното място, който се разглежда от Общинския съвет;
17. Подпомагат кмета на кметството или кметския наместник при организиране провеждането на мероприятия за благоустрояване и хигиенизиране и при стопанисване на обектите общинска собственост на територията на населеното място;
18. Съдействат за опазване на обществения ред в населеното място или квартала съгласно закона, в партньорство с РПУ.
19. Подпомагат кмета на кметството или кметския наместник при осигуряване на обществения ред и полска охрана.
20. Правят предложения за награждаване на изявени личности в квартала или населеното място, предложения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове и др.
Чл. 13 (1) Обществения съвет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията му са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му, а решенията се вземат с мнозинство, с повече от половината от присъстващите.
(2) Заседанията на Обществения съвет са публични. Датата, мястото и часът за провеждане на заседанието се обявява чрез поставяне на обявления на местата за съобщения в кметството, в интернет страницата на община Елин Пелин, собствена страница в интернет и/или в средствата за масова информация
(3) Жителите на съответното населено място могат да правят писмени и устни предложения до обществения съвет, които се вписват в протокола от заседанието
Чл. 14 Председателят на обществения съвет:
1. Представлява съвета,
2. Свиква заседанията на Обществения съвет,
3. Ръководи заседанията на Обществения съвет и ги председателства
4. В негово отсъствие, функциите му се изпълняват от упълномощен от Председателя, член на Обществения съвет
5. Организира и ръководи текущата му дейност
6. Разпорежда се с бюджета и финансовите средства на Обществения съвет и носи отговорност за това
7. Изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Обществения съвет
8. Съхранява и води документацията на Обществения съвет.
IV. ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ С ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТАЧл.15 (1) Сьс заповед на кмета на община Елин Пелин се определят служителите на общинската администрация, които ще осъществяват постоянна връзка и ще оказват помощ на обществените съвети
(2) Присъствието на представителите на обществените съвети на заседания на общинския съвет Елин Пелин и неговите комисии, както и поставянето на въпроси пред Общинския съвет и даването на отговори по тях се извършва по ред, определен от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
(3) Кметът на Община Елин Пелин е задължен да информира своевременно, писмено Председателя на Обществения съвет, когато е предприето действие, което засяга съответния квартал или населено място
(4) Председателят на Общинския съвет е задължен да информира своевременно, писмено Председателя на Обществения съвет, когато е открита процедура за приемане на решение, което засяга съответния квартал или населено място,.
Чл.16 (1) С участието и съдействието на обществените съвети, общинската администрация организира публични обсъждания на инфраструктурни, благоустройствени, екологични и други проекти /за паркове, градинки, детски площадки, спортни зони, гаражи, търговски обекти, застрояване на общински терени и други/.
(2) Чрез обществените съвети се провеждат публични обсъждания на проекти за актове на месната власт и документи на общинската администрация и на Общинския съвет, които касаят всички граждани като стратегии, програми и планове за общинско развитие, проекто-бюджета на общината, общински наредби и други. Целта на обсъжданията от гражданите е да бьдат предварително. информирани за да могат, да дадат становища и предложения по проектите:
(3) Помещения за провеждане на публичните обсъждания се осигуряват от общинската администрация.
Чл.17 (1) Кметът на общината, Кмета на населеното място или кметският наместник заедно с Председателят на Общинския съвет организират най-малко един път в годината общи срещи с населението на квартала или съответното населено място за отчитане и обсъждане на дейността си.
(2) Кметът на общината и Председателят на Общинския съвет организират най-малко два пъти в годината общи срещи с регистрираните Обществени съвети за координация и обмяна на опит.
Чл. 18 (1) Общината може да предостави и да поеме издръжката на общински имоти, изградени и ползвани като квартални на регистрирани по установения ред обществени съвети за общо ползване от населението и съответния район.
(2) Общественият съвет осъществява управлението и стопанисването на предоставения му клуб и приема правилата за неговото ползване от населението
Чл. 19 Финансовите средства от бюджета на общината за реализиране на предложенията отправени писмено от кварталните съвети до Кмета и/или/ Общински съвет, могат да бъдат осигурени след предварително обсъждане с Кмета и постоянните комисии, в последствие с решение на Общинския съвет
Чл. 20 Общината може да предостави средства за решаване на проблем, поставен от Обществен съвет, при спазване на следните условия:
1. Обществен съвет да е регистриран в общинската администрация по установения ред.
2. Общественият съест да е представи проект за предвидените дейности, подробна план-сметка за необходимите материали и организира населението за изпълнението му.
VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.чл. 17 ал.1 и 2 и 20 от ЗМСМА и чл. 54. ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в местното самоуправление.
§ 2. „Квартал“ по смисъла на този закон е обособена територия в град, определена с решение на общинския съвет.
§ 3. Проект-Наредбата е приета с решение на Общо събрание на населението, с избирателни граждански права в с…………… и я предлага на Общински съвет за приемане
email
Close

Get Widget